STANOVY ZDRUŽENIA

Článok I.

Názov a  sídlo združenia

1. Názov združenia je: Iniciatíva poľnohospodárov. Skratkou názvu združenia je IP.

2. Anglický názov je Initiative of Farmers, skratkou názvu v anglickom jazyku je IF.

3. Združenie je nezisková organizácia založená v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení združujúca fyzické osoby a právnické osoby, ktoré realizujú ciele združenia uvedené v článku II.

4. Sídlo združenia: 044 14 Gyňov, Hospodársky dvor Gyňov 193.

Článok II.

Cieľ združenia

Cieľom združenia sú aktivity zamerané na:

– obhajobu spoločných záujmov členov združenia,

– ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy na Slovensku,

– ochranu vlastníckych práv k pôde,

– spoluprácu so zahraničnými organizáciami s podobným zameraním,

– publikačnú a vydavateľskú činnosť,

– poradenskú a informačnú činnosť v poľnohospodárstve.

Občianske združenie môže vyvíjať doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorej zisk bude použitý na rozvoj cieľa a činnosti združenia.

Článok III.

Členstvo, práva a  povinnosti členov

1. Členstvo v združení je dobrovoľné.

2. Členom združenia môže byť:

– fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá na právne úkony, ktorá sa stotožňuje s cieľmi združenia

– právnická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo v inom registri, ktorá sa stotožňuje s cieľmi združenia.

O členstve v združení rozhoduje Rada združenia na základe písomnej prihlášky zaslanej na adresu sídla združenia. Členstvo v združení vzniká dňom právoplatného rozhodnutia Rady združenia o prijatí za člena.

3. Práva členov sú nasledovné:

 • podieľať sa na činnosti združenia,

 • voliť a byť volený do orgánov združenia po uplynutí jedného kalendárneho roka od prijatia za člena združenia

 • obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko,

 • byť prítomný na rokovaní orgánov združenia bez hlasovacieho práva,

 • byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia,

 • podávať návrhy na zlepšovanie a rozvíjanie činnosti združenia,

 • požadovať od orgánov združenia pomoc pri riešení otázok, ktoré sú náplňou ich činnosti,

 • požadovať informácie o činnosti a hospodárení združenia,

 • zúčastňovať sa na poradenských a vzdelávacích aktivitách organizovaných združením,

 • predkladať združeniu pripomienky a námety k návrhom legislatívnych noriem a koncepčným dokumentom, ktoré sa dotýkajú podnikateľského prostredia v poľnohospodárstve.

4. Povinnosti členov sú nasledovné:

 • dodržiavať stanovy združenia,

 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

 • platiť členské príspevky

 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

5. Zánik členstva:

 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,

 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,

 • zánikom združenia,

 • vylúčením, ak člen opätovne aj napriek výstrahe porušuje členské povinnosti. O vylúčení rozhoduje Rada združenia, v druhom stupni Valné zhromaždenie združenia.

Článok IV.

Čestné členstvo

Valné zhromaždenie môže udeliť čestné členstvo jednotlivcom alebo právnickým osobám za osobitné zásluhy v oblastiach činnosti združenia. Práva čestných členov:

– zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub a záujmov na činnosti združenia,

– zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia bez hlasovacieho práva,

– dávať podnety, návrhy, pripomienky.

Článok IV.

Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:

– Valné zhromaždenie

– Rada

– Revízna komisia.

2. Členovia Rady a Revíznej komisie sú volení Valným zhromaždením. Funkcia člena Rady alebo člena Revíznej komisie je čestnou funkciou, bez nároku na odmenu.

3. Členstvo v orgáne združenia zaniká:

– skončením volebného obdobia

– vzdaním sa funkcie

– odvolaním z funkcie

– zánikom členstva v združení.

Článok V.

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia. Každý člen združenia má na Valnom zhromaždení jeden hlas.

2. Do právomoci Valného zhromaždenia patrí predovšetkým:

 • schvaľovať stanovy, ich zmeny a doplnky;

 • schvaľovať plán činnosti a výročné správy;

 • schvaľovať rozpočet a správy o hospodárení;

 • voliť a odvolávať členov Rady združenia a členov Revíznej komisie združenia;

 • stanoviť výšku členského príspevku;

 • rušiť, alebo zmeniť rozhodnutie Rady, ak je v rozpore s platnými právnymi predpismi, alebo so Stanovami;

 • rozhodovať v druhom stupni o neprijatí za člena alebo o zrušení členstva v Združení;

 • rozhodovať o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.

3. Valné zhromaždenie zvoláva Rada združenia, a to písomnou pozvánkou alebo pozvánkou pomocou prostriedkov oznamovacej techniky, najmenej 15 dní pred jej konaním. V pozvánke musí byť uvedený termín, miesto zasadnutia a program Valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie sa musí zísť vždy, ak o to požiada najmenej 10% členov združenia. Podnet na zvolanie valného zhromaždenia môže dať aj člen združenia.

4. Valné zhromaždenie zasadá minimálne jeden krát ročne.

5. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Ak po uplynutí jednej hodiny po určenom termíne zahájenia zasadnutia Valného zhromaždenia nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia, Valné zhromaždenie je uznášania schopné nezávisle od počtu prítomných členov. Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením, na prijatie ktorého sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov združenia.

6. Hlasovanie sa uskutočňuje:

 • na zasadnutí Valného zhromaždenia osobne, alebo na základe splnomocnenia udeleného členovi združenia; člen združenia môže písomne poveriť iného člena združenia (ďalej len „zástupca“), aby ho na Valnom zhromaždení zastupoval a hlasoval v jeho mene o prerokúvaných veciach. Jeden člen združenia môže zastupovať najviac piatich členov združenia. Takto zastúpený člen sa považuje za prítomného na valnom zhromaždení. Zastúpený člen v podpísanom a datovanom splnomocnení uvedie, ktorého valného zhromaždenia sa poverenie týka a koho splnomocňuje. Údaje v splnomocnení musia vylučovať zámenu splnomocnenca či splnomocniteľa. Ak nevyhovuje splnomocnenie týmto požiadavkám, je neplatné. O platnosti splnomocnenia rozhoduje Revízna komisia. Zástupca nie je oprávnený splnomocniť na zastupovanie ďalšiu osobu. Za pravdivosť a správnosť údajov a pravosť podpisov zodpovedá ten, kto splnomocnenie predkladá.

 • ako hlasovanie per rollam mimo zasadania Valného zhromaždenia aj písomnou formou alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky/elektronicky. Hlasujúci sa pritom považujú za prítomných. O hlasovaní mimo zasadnutia Valného zhromaždenia rozhoduje Rada, ktorá určí čas, v ktorom člen združenia, Rady, Revíznej komisie, môže uplatniť svoje hlasovacie právo na diaľku. Uznesenia valného zhromaždenia, zmeny alebo doplnky stanov združenia sú účinné okamžikom ich schválenia valným zhromaždením, ak neustanoví uznesenie valného zhromaždenia inak.

Článok VI.

Rada

1. Rada združenia je štatutárnym a výkonným orgánom združenia.

2. Rada je zložená z 11 volených členov združenia. Funkčné obdobie členov Rady je 3 roky; prvé funkčné obdobie začína plynúť zvolením za člena Rady na prvom Valnom zhromaždení:

– troch členov Rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie spomedzi všetkých členov združenia, všetkými prítomnými členmi združenia. Zvolení sú prví traja kandidáti, ktorí vo voľbách získali najviac hlasov od prítomných členov združenia. Voľby sú jednokolové, priame, tajné. V prípade rovnosti hlasov dvoch alebo viacerých kandidátov, člena Rady určí žreb.

– osem členov Rady tvoria tí členovia združenia – krajskí zástupcovia, ktorí majú bydlisko alebo sídlo v príslušnom kraji a ktorých volia na Valnom zhromaždení tí členovia združenia, ktorí majú bydlisko alebo sídlo v príslušnom kraji. Každý kraj má v Rade jeden hlas. Každý kraj môže zvoliť najviac troch krajských zástupcov. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí v príslušnom kraji získali vo voľbách najviac hlasov. Voľby sú jednokolové, priame, tajné. V prípade rovnosti hlasov dvoch alebo viacerých kandidátov, krajského zástupcu Rady určí žreb. Ak sú za kraj zvolení dvaja alebo traja krajskí zástupcovia, v Rade hlasuje ten z nich, na ktorom sa zhodnú krajskí zástupcovia príslušného kraja. V prípade skončenia mandátu jedného alebo viacerých členov Rady počas volebného obdobia, Rada kooptuje potrebný počet členov na obdobie do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia; ak nedôjde k zvoleniu jedného, alebo viacerých členov Rady, môže Rada kooptovať chýbajúcich členov na obdobie do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

3. Rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Rady. Uznesenie Rady je schválené, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady, minimálne však traja členovia Rady. Rada rokuje minimálne jeden krát za mesiac; rokovanie/hlasovanie Rady sa môže vykonať aj písomnou formou, alebo pomocou prostriedkov oznamovacej techniky/elektronicky.

Na platnosť právnych úkonov je potrebné uznesenie Rady, ktoré podpisujú traja členovia Rady prítomní na rokovaní Rady, na ktorom bolo toto uznesenie Radou schválené; inak je právny úkon združenia neplatný. Na tento účel Rada pred každým rokovaním zo svojich radov volí predsedajúceho Rady a dvoch členov Rady, ktorí podpisujú uznesenia Rady a plnomocenstvo pre člena Rady, ktorý je Radou splnomocnený na vykonávanie právnych úkonov v mene Rady; predsedajúci Rady zároveň zodpovedá za plnenie úloh a uznesení Rady.

Konanie a podpisovanie v mene združenia v právnych veciach robia minimálne traja členovia Rady spoločne.

Členovia Rady sú povinní zúčastňovať sa rokovaní Rady; rokovanie Rady sa uskutočňuje vždy na inom mieste; to neplatí, ak sa rokovanie/hlasovanie uskutočňuje písomnou formou alebo pomocou prostriedkov oznamovacej techniky/elektronicky.

4. Rada je za svoju činnosť zodpovedná Valnému zhromaždeniu združenia a plní najmä nasledovné úlohy:

 • riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,

 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu Valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,

 • zastupuje združenie navonok,

 • koná v mene združenia vo všetkých veciach,

 • môže vytvárať odborné poradné orgány združenia, ktoré nemajú rozhodovaciu právomoc,

 • podľa potrieb a po schválení Valným zhromaždením vytvára aparát združenia,

 • rozhoduje o prijatí nových členov/vylúčení členov združenia na odporúčanie krajov; ak uchádzač o členstvo v združení nebude prijatý za člena združenia, po uplynutí jedného roka má právo opätovne požiadať o prijatie za člena združenia,

 • vedie zoznam členov združenia.

5. Funkcia člena Rady nie je zlučiteľná s členstvom v Národnej rade SR, s členstvom v Európskom parlamente alebo s členstvom v politickej strane.

Článok VII.

Revízna komisia

1. Revízna komisia má troch členov a je kontrolným orgánom združenia. Funkčné obdobie členov Revíznej komisie je 3 roky.

2. Členov Revíznej komisia združenia volí Valné zhromaždenie z radov členov združenia všetkými prítomnými členmi združenia. Zvolení sú prví traja kandidáti, ktorí vo voľbách získali najviac hlasov od prítomných členov združenia. Voľby sú jednokolové, priame, verejné. V prípade rovnosti hlasov dvoch alebo viacerých kandidátov, člena Revíznej komisie určí žreb.

V prípade skončenia mandátu jedného alebo viacerých členov Revíznej komisie počas volebného obdobia, Rada kooptuje potrebný počet členov na obdobie do najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia.

3. Za svoju činnosť Revízna komisia zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Členovia Revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa na rokovaní Rady bez hlasovacieho práva.

4. Funkcia člena Revíznej komisie je nezlučiteľná s členstvom v iných volených orgánoch združenia.

5. Revízna komisia plní nasledovné funkcie:

 • kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

 • kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov

 • minimálne raz ročne predkladá Rade a Valnému zhromaždeniu informáciu o výsledkoch svojej činnosti.

Článok VIII.

Majetok a zásady hospodárenia

1. Majetok združenia tvoria členské príspevky členov, granty, dary od fyzických a právnických osôb a iné príjmy, dosiahnuté v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Finančné prostriedky združenia sa ukladajú v peňažnom ústave na účet zriadený výlučne pre potreby združenia.

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.

4. O použití majetku združenia rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov združenia.

5. Nezaplatením členského príspevku člen stráca právo hlasovať, aj aktívne a pasívne volebné právo až do okamihu, keď sa preukáže, že členský príspevok zaplatil.

Článok IX.

Zánik združenia

1. Zánik združenia nastáva zlúčením s iným občianskym združením, alebo dobrovoľným rozpustením. Rozhoduje Valné zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora.

2. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

1. Do zvolania prvého zasadnutia Valného zhromaždenia, právomoc Rady primeraným spôsobom vykonáva Prípravný výbor združenia, najmä rozhoduje o prijatí za členov združenia.

2. Prípravný výbor zvolá prvé zasadnutie Valného zhromaždenia najneskôr do 3 mesiacov odo dňa registrácie Združenia.

3. Všetky zmeny a doplnky týchto Stanov sa vykonajú rozhodnutím Valného zhromaždenia písomne, vo forme číslovaných dodatkov.

4. Otázky neupravené týmito Stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Stanovy registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 28. 08. 2018, číslo VVS/1 – 900/90 – 543 72

Dodatok č. 1 Stanov registrovaný MV SR dňa 30. 11. 2018, číslo VVS/1 – 900/90 – 543 72-1

Dodatok č. 2 Stanov registrovaný MV SR dňa 12. 12. 2018, číslo VVS/1 – 900/90 – 543 72-2

Schválené Valným zhromaždením Iniciatívy poľnohospodárov dňa 16. 11. 2018.